Friday, April 13, 2012

நெஞ்சு கொதிக்குதே... இந்த நிலைக்கெட்ட மாந்தரை கண்டால்.....

R‹ÛRVÖ¥ p†WYÛR ÙNšVTy| ÙTjL»Ÿ BÍT†‡¡›¥ pfoÛN ÙT¼¿ Y‹R 3 UÖR ÙTண் hZ‹ÛR pfoÛN TXÁ C¥XÖU¥ கடந்த 12.04.2012 புதன் LÖÛX T¡RÖTUÖL C\‹R‰.

ÙTjL»Ÿ hcÖ¥ SLÛW ÚNŸ‹RYŸ EUŸ T¤e. CY£ÛPV UÛ]« ÚWÐUÖ. CYŸLºeh 3 UÖRjLºeh ˜Á ÙT
ண் hZ‹ÛR JÁ¿ ‘\‹R‰. A‹R hZ‹ÛReh Aப்¢Á GÁ¿ ÙTV¡PTyP‰.

A
ப்¢Á, ™eh• ˜³யுUÖL TÖŸ†R°PÁ G|†‰ ÙLÖtr• YÛL›¥ AZLÖL C£‹R‰. B]Ö¥ R‹ÛR EUŸ TÖ¤e, ÙTண் hZ‹ÛR ‘\‹‰ «yPÚR GÁ¿ BRjLப்TyPÖŸ. C‹R BRjL• SÖ[ÛP«¥ ÙLÖÛX ÙY½eh AYÛW B[ÖefV‰. hZ‹ÛRÛV p†WYÛR ÙNšV ÙRÖPjf]ÖŸ.hடி
ப்TZeL• EÛPV TÖ¤e, ÙT¼\ hZ‹ÛR GÁ¿• TÖWÖU¥ Az†‰ ‰Á“¿†‡ Y‹RÖŸ. ÚU¨• pLÙWyPÖ¥ hZ‹ÛR›Á RÛX, Lµ†‰Th‡ E·¸yP EP¦Á T¥ÚY¿ Th‡L¸¥ s| ÛYeL ÙRÖPjf]ÖŸ. Y¦ RÖjLÖU¥ hZ‹ÛR Aப்¢Á LR½ Aµ•. B]Ö¥ AÛR TÖŸ†R ‘\h• iP TÖ¤efÁ U]• L¥XÖLÚY C£‹R‰. AÚRÖ| EP¦Á TX CPjL¸¥ AYŸ Lz†RÖŸ. CR]Ö¥ hZ‹ÛR›Á EP¥ ŒÛX ÚUÖN• AÛP‹R‰.


CÛR ÙRÖPŸ‹‰ hZ‹ÛR A
ப்¢Û] ARÁ RÖš ÚWÐUÖ Šefo ÙNÁ¿ YÖ‚ «XÖÍ AWr BÍT†‡¡›¥ AÄU‡†RÖŸ. Ajh hZ‹ÛReh ˆ«W pfoÛN A¸eLப்Ty| Y‹R‰. C‹R ŒÛX›¥, Top[• hZ‹ÛR Aப்¢Äeh YÖ‚ «XÖÍ BÍT†‡¡›¥ ÙRÖPŸ‹‰ pfoÛN A¸eLப்Ty| Y‹R‰. Ajh ÙNV¼ÛL rYÖN L£« ER«வுPÁ hZ‹ÛR rYÖp†‰ Y‹R‰.

hZ‹ÛR அ
ப்¢Á hQ• AÛP‹‰ TÛZV ŒÛXeh ‡£•T ÚYண்|• GÁ\Ö¥, hÛ\‹RTyN• 3 YÖW LÖX• Bh• GÁ¿ A‹R hZ‹ÛReh pfoÛN A¸†‰ Y‹R PÖePŸL· ÙR¡«†‰ C£‹R‰. B]Ö¥ புதன் LÖÛX›¥ Aப்¢Á EP¥ŒÛX ‡{Ÿ GÁ¿ ÚUÖN• AÛP‹R‰. LÖÛX 10.40 U‚eh A¢Äeh ™or ‡Q\¥ H¼TyP‰. ™or ‡Q\ÛX N¡ ÙNšV PÖePŸL· ˆ«W ˜V¼p ÚU¼ÙLÖண்P]Ÿ. B]Ö¥ pfoÛN TXÁ C¥XÖU¥ LÖÛX 11.10 U‚ A[«¥ Aப்¢Á T¡RÖTUÖL C\‹R‰.


CR¼fÛPÚV EUŸ TÖ¤e —‰ ÚL.È.a·¸ ÚTÖ§p¥ AY£ÛPV UÛ]«
யு•, Aப்¢ÂÁ RÖVÖ£UÖ] ÚWÐUÖ “LÖŸ JÁ¿ ÙLÖ|†‰·[ÖŸ. ARÁ Azப்TÛP›¥ ÚWÐUÖ«P• YÖeh™X• ÙT\ப்TyP‰.


A‡¥, ``Ùப
 hZ‹ÛR ‘\‹RÖ¥ G]eh ¤.1 XyN• RW ÚYண்|• GÁ¿ EUŸ T¤e i½›£‹RÖŸ. B]Ö¥ ÙTண் hZ‹ÛR Aப்¢Á ‘\‹R‰• TQ• ÙLÖ|eL U¿†RRÖ¥ hZ‹ÛR —‰ Cப்Tz ÙLÖÛX ÙY½ RÖehR¥ SP†‡ E·[ÖŸ'' GÁ¿ ÚWÐUÖ i½ C£ப்TRÖL ÙR¡f\‰.

 
CÛRÙVÖyz EUŸ TÖ¤e LP‹R 8-‹ ÚR‡ ÛL‰ ÙNšVTyPÖŸ. ‘Á]Ÿ AYŸ ÚLÖŸyz¥ B^ŸT|†RTyPÖŸ. AYÛW Y£f\ 21-‹ ÚR‡ YÛW ‡UÁ\ LÖY¦¥ ÛYeL
ப்Ty| E·[ÖŸ. AYŸ —‰ ÙLÖÛX YZehப்T‡° ÙNšVப்Ty| C£ப்TRÖL ÚLÖza·¸ ÚTÖ§NÖŸ ÙR¡«†R]Ÿ.இந்த செய்தியை தமிழ், ஆங்கில நாளிதழ்கள் அனைத்தும் வெளியிட்டு இருந்தன.

ஒரு பெண் குழந்தையை, அவனது தந்தையே கொடுமைப்படுத்தியது, ஊடக மக்களை ரணம் செய்திருந்தது.என்ன கொடுமை சார். பெண்ணாய் பிறக்க மா தவம் செய்ய வேண்டும் என பொன்மொழிகள் இருந்தும், இந்த கேடுகெட்ட சமூதாயத்தில் இன்னும், பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள், நடந்துக் கொண்டே இருக்கின்றன.

மூன்று மாத பெண் குழந்தையை சித்திரவதை செய்து கொலை செய்த தந்தையை என்ன செய்ய வேண்டும். அவசியம் தூக்கிலிட வேண்டும்.

அந்த பாவி மீது இரக்கம் காட்டவே கூடாது. ஜனாதிபதி வரை அவனுடைய கருணை சென்று, அவன் தப்பிக்க நிறைய வழிகள் உண்டு.
அதற்கு வாய்ப்பே தரக்கூடாது. என்ன நான் சொல்வது சரிதானே....

எஸ்.ஏ.அப்துல் அஜீஸ்

No comments: